Inoroom mukana Tekesin tutkimushankkeessa kartoittamassa tulevaisuuden tilaratkaisuja terveydenhoitoalalleInoroomin eli modulaarisen leikkaussaliratkaisun kehittäjäyritykset Halton Oy, Merivaara Oy ja Hermetel Oy ovat mukana kartoittamassa tulevaisuuden tilaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhoitoalalle. Hankkeen päärahoittaja on Tekes. Kaksivuotinen hanke on käynnissä 1.3.2016–28.2.2018.

Vanhanaikaiset ratkaisut ja joustamattomat toimintatavat ovat keskeinen ongelma hoitoympäristöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Investoinnit ovat usein monimutkaisia, kalliita ja aikaa vieviä. Kirurgisen hoidon kehittyminen vaatii yhä korkealaatuisempaa leikkaussaliteknologiaa ja puhdastiloja. Samanaikaisesti terveydenhoito on muuttumassa palvelujen tuottajakeskeisyydestä ja paikkakuntasidonnaisuudesta kohti potilaan hoitamista siellä, missä hänen on helpointa asioida. Etäkonsultoinnin mahdollistavat mobiili- ja virtuaaliratkaisut tukevat tätä suuntausta.

Healing and modular healthcare facilities (HeMoHes) -projektissa tutkitaan modulaaristen tila- ja suunnitteluratkaisujen käyttökohteita, hyötyjä ja käyttöönottoprosesseja terveydenhuollon tilainvestoinneissa. Tutkimuksessa on kolme painopistettä: terveyttä edistävät toimintaympäristöt, terveydenhoitoalan palvelumuotoilu ja terveydenhoitoalan modulaariset ratkaisut.

Palvelumuotoilulla voidaan parantaa sekä tilojen työntekijöiden kokemusta että kokonaisvaltaista potilaskokemusta. Terveyttä edistävissä ympäristöissä kiinnitetään erityistä huomiota muiden muassa potilasmääriin, pintamateriaalien hygieenisyyteen, tila-akustiikkaan, kalusteisiin, ulkoilumahdollisuuksiin, luonnonvaloon, näkymään huoneesta ulos sekä ilmastoinnin, huonelämpötilan ja valaistuksen säätömahdollisuuksiin.

Modulaarisia ratkaisuja tutkittaessa aihetta tarkastellaan esimerkiksi toiminnallisten moduulien, tilamoduulien, teknisten järjestelmämoduulien, rakennusosamoduulien ja hankintatapamoduulien näkökulmista. Inoroom on hyvä esimerkki jo kaupallistetusta toimivasta ratkaisusta, jossa hyödynnetään modulaarista ajattelua uudella tavalla.

”Tavoittelemme joustavaa tasapainoa terveyspalvelujen voimakkaan keskittämisen, erikoistumisen ja etäasioinnin välillä. Näemme terveydenhoidon uuden sukupolven ratkaisuissa merkittävää kasvupotentiaalia suomalaisille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi standardimitoissa rakennetut potilashuoneet ja leikkaussalit tai kokonaiset sairaalan osastot, jotka voidaan tarvittaessa purkaa, siirtää ja koota uudelleen toisaalle. Hankkeessa kerättyä ja jalostettua tietoa tullaan käyttämään potilaiden ja palveluntuottajien kannalta edullisempiin ja joustavampiin tilainvestointeihin, kustannusvaikuttavampiin hoitoprosesseihin ja miellyttävämpiin hoito- ja työympäristöihin”, tutkimushankkeen vetäjä Assistant Professor Antti Peltokorpi Aalto-yliopistosta tiivistää.

Tekes on hankkeen päärahoittaja kuudenkymmenen prosentin (60 %) rahoitusosuudella. Muut rahoittajat ovat Aalto-yliopisto, TTL, Helsingin yliopisto, Parmaco Oy, JKMM Arkkitehdit, Skanska Oy, Ramboll Oy ja Halton Oy edustaen myös kumppaneitaan Merivaara Oy:tä ja Hermetel Oy:tä. Lisäksi AW2, HUS, TYKS, Pohjola Sairaala ja Kainuu tarjoavat hankkeeseen käytännön asiantuntemusta.

”Meitä kiinnostavat erityisesti, mitkä ovat leikkaussalin suunnitteluun ja hankintaan liittyvät keskeiset tekijät kuten eri asiantuntijoiden osallistuminen päätöksentekoon. Selvitämme, mitkä asiat sairaalahankkeiden suunnitteluprosesseissa, osittamisissa, hankintatavoissa ja toteutusmuodoissa vaikuttavat modulaaristen ratkaisujen valintaan. Lisäksi vahvistamme käsitystämme modulaarisen leikkaussaliratkaisun koko elinkaaren aikaisista hyödyistä kaikille osapuolille: rakennuttajalle, suunnittelijoille, urakoitsijoille, hoitohenkilökunnalle sekä potilaille”, kertoo Inoroomin kehityksestä ja myynnistä vastaava Mikael Sokolnicki.

Lisätietoa:

Mikael Sokolnicki, Inoroom kehitys ja myynti
mikael.sokolnicki@halton.com, 050 5700 240

 

Inoroom™ on kolmen suomalaisen kumppanin yhteinen leikkaussaliratkaisu, jossa hyödynnetään jokaisen osapuolen eritysasiantuntemusta omalta alaltaan. Kyseessä on tuotekehityksellinen yhteenliittymä, johon Halton tuo ilmanvaihtoa koskevat ratkaisut, Hermetel puhdastilaosaamista ja Merivaara leikkaussalijärjestelmän ja sairaalakalusteisiin liittyvää osaamista.